صفحه فلاپی http://parsianjoosh.com فلاپی,یوروکات,سایش,صفحه fa صفحه فلاپی http://parsianjoosh.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=255

صفحه فلاپی یوروکات

فلاپی یوروکات برند ترک می باشد.

ابعاد فلاپی  22*180  میلی متر و 8500 RPM می باشد.

]]>